Volksuniversiteit Naarden-Bussum

Bestellijst

Geen bestellingen

Privacy Reglement

PRIVACYREGLEMENT VOLKSUNIVERSITEIT NAARDEN-BUSSUM

ingevolge de Algemene Verordening Gegevensbescherming (A.V.G.)

Vastgesteld in de bestuursvergadering d.d. 25/05/2018 (6)

Hartelijk dank voor uw bezoek aan onze website. Wij vinden het uiteraard belangrijk dat uw privacy zo goed mogelijk wordt beschermd. Uw persoonsgegevens worden door de Stichting Volksuniversiteit Naarden-Bussum, gevestigd in de Bibliotheek Gooi en Meer (1e verdieping), Wilhelminaplantsoen 18, 1404 JB in Bussum (KvK  41193990) - hierna: VU-NB - in overeenstemming met de AVG en Algemene Verordening Gegevensbescherming - hierna: AVG - en andere wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens verwerkt. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd waarom de VU N-B uw gegevens verzamelt en wat er met uw gegevens gebeurt. Mocht u na het lezen van deze verklaring nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de voorzitter van de VU-NB.

Artikel 1:             Definities

In deze regeling wordt verstaan onder:

 1. Bestand: elk door de VU-NB gecreëerd en automatisch beheerd geheel van persoonsgegevens die betrekking hebben op de categorieën personen die genoemd zijn in artikel 3 van deze regeling;
 2. Bestuur: het bestuur van de VU-NB;
 3. Betrokkene: degene van wie persoonsgegevens in het bestand zijn opgenomen;
 4. Cursist: eenieder die deelneemt aan een cursus, excursie, lezing of workshop in het lopende programma van de VU-NB;
 5. Derde: natuurlijke persoon of rechtspersoon niet zijnde een persoon behorende tot een categorie als genoemd in artikel 3;
 6. Docent: eenieder die, al dan niet onder contract, een cursusonderdeel verzorgt dan wel heeft verzorgd bij de VU-NB;
 7. Naam organisatie: Stichting Volksuniversiteit Naarden-Bussum, verder aan te duiden als VU-NB;
 8. Oud-cursist: eenieder die een cursist is geweest;
 9. Penningmeester: de penningmeester van de VU-NB;
 10. Personeelslid: werknemer/vrijwilliger in dienst van de VU-NB;
 11. Persoonsdossier: het geheel van (schriftelijk) vastgelegde informatie met betrekking tot een persoon die deel uitmaakt van een van de categorieën genoemd in artikel 3 van deze regeling. De dossiers kunnen bestaan uit een fysiek en een elektronisch gedeelte;
 12. Persoonsgegeven: gegeven dat herleidbaar is tot een individuele natuurlijke persoon;
 13. Verordening: de Algemene Verordening Gegevensbescherming, verder aan te duiden als AVG, die is gebaseerd op de Verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.
 14. Verwerkingsverantwoordelijke: VU-NB
 15. Voorzitter: de voorzitter van de VU-NB;
 16. Vrijwilliger: eenieder die op basis van vrijwilligheid in overleg met het bestuur activiteiten verricht in het kader van de VU-NB.

Artikel 2:            Doelstelling van het bestand

Het bestand zal alleen die gegevens bevatten welke nodig zijn om:

 • cursisten in te schrijven voor een cursus aan de VU-NB, en ter verdere afhandeling van zaken rond hun inschrijving en deelname (noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst);
 • cursisten te informeren over komende activiteiten (toestemming);
 • cursisten te informeren bij plotselinge afwezigheid van een docent of het om andere redenen afgelasten van de cursus of een cursusdeel;
 • docenten te kunnen selecteren d.m.v. een sollicitatieprocedure (gerechtvaardigd belang)
 • docenten te kunnen voorzien van de nodige informatie m.b.t. het cursusprogramma voor zover voor hun van belang (noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst);
 • de administratieve handelingen te kunnen verrichten t.a.v. de verplichtingen jegens de Belastingdienst welke voortvloeien uit contracten met docenten (wettelijk voorschrift);
 • bestuursleden en vrijwilligers te kunnen voorzien van de nodige informatie t.a.v. het cursusprogramma van de VU-NB, voor zover relevant voor elk van dezen (noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst).

Artikel 3:            Categorieën personen, opgenomen in het bestand

Het bestand bevat uitsluitend persoonsgegevens van cursisten, oud-cursisten en docenten noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst of vanuit wettelijke verplichting van onder andere de belastingdienst, personeelsleden, vrijwilligers en voorts van personen en bedrijven die hebben aangegeven dat zij geïnteresseerd zijn in het cursusaanbod van de VU-NB.

Artikel 4:             Opgenomen gegevens en de wijze van verkrijgen

1. Het bestand omvat voor de personen genoemd in artikel 3 de gegevens, zoals vermeld in bijlage I, die bij deze regeling is gevoegd.

2. De persoonsgegevens worden verkregen door verstrekking door de betrokkene (of na machtiging door betrokkene):

 • bij inschrijving voor een cursus of andere activiteit van de VU-NB
 • bij inschrijving voor de nieuwsbrief 
 • bij contractering als docent
 • bij indiensttreding als werknemer
 • bij aanmelding/benoeming als bestuurslid of vrijwilliger

3. De in het eerste lid bedoelde bijlage vormt onderdeel van deze regeling. 

Artikel 5:             Verantwoordelijkheid

1. De VU-NB is verwerkingsverantwoordelijke. Het bestuur ziet toe op het beheer, de ontwikkeling en de toepassing van het bestand, e.e.a. overeenkomstig het in deze regeling bepaalde. 

2. Het bestuur ziet toe op de naleving van de uitvoeringsregels.

3. Het bestuur wijst ten behoeve van de verwerking van persoonsgegevens een of meer daartoe bevoegde personen aan en zorgt ervoor dat er voldoende  technische en organisa­torische maatregelen genomen worden ter beveiliging van het bestand, tegen verlies of aantas­ting van de gegevens en tegen onbevoegde kennisneming, wijziging of verstrek­king daarvan. Ook is het bestuur verantwoordelijk voor de naleving van de bewaartermijn van de verzamelde persoonsgegevens.

Artikel 6:            Functioneren van het bestand

1. Het bestand wordt uitsluitend gebruikt door de daartoe aangewezen personen. 

2. De in het bestand opgenomen gegevens worden uitsluitend gebruikt ten be­hoeve van de in artikel 2 van deze regeling omschreven doelstelling.

Artikel 7:             Toegang tot het bestand

1. Toegang tot het bestand hebben uitsluitend en slechts binnen het kader van de hun opgedragen werkzaamheden:

·     de voorzitter;

·     de penningmeester;

·     de daartoe aangewezen personen, zoals genoemd in artikel 5.3;

·     personeelsleden, onder toezicht van een daartoe aangewezen persoon, zoals genoemd in artikel 5.3.

2. Toegang tot het bestand kan uitsluitend worden verkregen door middel van de persoonlijk toegekende toegangscodes aan de in lid 1. genoemde personen.

3. Aan deze personen zijn specifieke rechten gegeven inzake het verwerken, wijzigen, verwijderen, en/of raadplegen van de opgeslagen gegevens.

4. Een docent krijgt functioneel toegang tot enkel de benodigde persoonsgegevens van de deelnemers aan de door hem/haar gegeven lesactiviteit.

Artikel 8:             Verstrekking van gegevens aan derden

Uit het bestand worden geen gegevens aan derden verstrekt, tenzij:

 • dit wordt vereist ingevolge een wettelijk voorschrift;
 • dit geschiedt op verzoek van of met toestemming van de betrokkene.

Artikel 9:             Bewaring en vernietiging van de gegevens

1. De VU-NB bewaart financiële gegevens van personeelsleden en docenten ingevolge wettelijke belastingbepalingen gedurende een periode van zeven jaar.

2. De persoonsgegevens van cursisten en vrijwilligers worden vernietigd zodra de relatie tussen de VU-NB en hen is beëindigd en het niet meer nodig is de persoonsgegevens te bewaren voor de uitvoering van de overeenkomst of vanuit wettelijke verplichting, tenzij door hen toestemming is gegeven tot het behoud ervan.

Artikel 10:            Recht op inzage en afschrift

1. De betrokkene heeft het recht om van de VU-NB inzage te krijgen in de persoonsgegevens die de VU-NB van de betrokkene verwerkt, de doeleinden waarvoor deze verwerkt worden en voor hoe lang, wie deze gegevens ontvangt en wat de herkomst is van de gegevens als de betrokkene ze niet zelf heeft aangeleverd. Het verzoek daartoe wordt door de betrokkene schriftelijk bij de voorzitter ingediend. De voorzitter kan de betrokkene verzoeken zijn/haar legitimatie te tonen. 

2. Op schriftelijk verzoek van de betrokkene verstrekt de VU-NB aan hem/haar kopie van zijn /haar persoonsgegevens die worden verwerkt. Desgevraagd kan het verzochte ook in gangbare elektronische vorm verstrekt worden.

Artikel 11:            Recht op rectificatie

De betrokkene of diens gemachtigde heeft het recht om van de VU-NB onverwijld rectificatie van hem/haar betreffende onjuiste persoonsgegevens te verkrijgen. Het verzoek daartoe wordt door de betrokkene schriftelijk bij de voorzitter ingediend via volksuniversiteit@bibliotheekgooienmeer.nl. De voorzitter kan de betrokkene verzoeken zijn/haar legitimatie te tonen. De beslissing op dit verzoek volgt binnen vier weken na datum binnenkomst verzoek. Een afwijzende beslissing is met redenen omkleed.

Artikel 12:            Recht op gegevenswissing

De betrokkene heeft het recht van de VU-NB zonder onredelijke vertraging wissing van hem/haar betreffende persoonsgegevens te verkrijgen, waartoe de VU-NB verplicht is in de in het aangehaalde artikel genoemde gevallen, tenzij anders is overeengekomen of krachtens wettelijk voorschrift voortgezette bewaring is vereist. Het verzoek daartoe wordt door de betrokkene schriftelijk bij de voorzitter ingediend via volksuniversiteit@bibliotheekgooienmeer.nl. De voorzitter kan de betrokkene verzoeken zijn/haar legitimatie te tonen. Een afwijzende beslissing op het verzoek wordt met redenen omkleed en wordt onverwijld gegeven. 

Artikel 13:             Beroep

In het geval dat een betrokkene het niet eens is met een besluit van de VU-NB, betrekking hebbende op deze regeling kan de betrokkene een klacht of een verzoek indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, zij zullen de klacht of het verzoek dan verder in behandeling nemen. 

Artikel 14:             Slotbepaling

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet zijn de bepalingen van de AVG rechtstreeks van toepassing.

 

BIJLAGE I

Het bestand omvat over de in artikel 3 bedoelde personen de volgende gegevens:

Alle personen:

 • achternaam, voorletters en eventueel voornamen
 • adres, postcode
 • woonplaats
 • telefoonnummers
 • e-mail adres

(Oud) Cursisten:

 • geboortedatum: inschrijving op activiteiten van de VU-NB is in beginsel mogelijk voor personen van 18 jaar en ouder
 • BSN – het Burgerservicenummer wordt geregistreerd in geval de cursist ten behoeve van de cursussen NT2 gebruik maakt van de leenmogelijkheid bij DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs)
 • Nationaliteit – idem als bij BSN en in geval de subsidievoorwaarden van de gemeente dit vereisen
 • IBAN – t.b.v. automatische incasso van cursus- of lesgelden en/of restitutie (teveel) betaalde cursus- of lesgelden 
 • de door de betrokkene gevolgde cursussen c.q. cursushistorie

Docenten:

 • geboortedatum – wordt geregistreerd voor fiscale verantwoording
 • BSN – wordt geregistreerd voor fiscale verantwoording
 • Nationaliteit – wordt geregistreerd voor fiscale verantwoording
 • IBAN – voor uitbetaling financiële vergoedingen en voor fiscale verantwoording
 • de door de betrokkene gegeven cursussen
 • Curriculum Vitae 

Personeelsleden:

 • BSN – wordt geregistreerd voor fiscale verantwoording
 • Nationaliteit – wordt geregistreerd voor fiscale verantwoording
 • IBAN – voor uitbetaling salaris en eventuele onkostenvergoeding
 • KvK nummer – wordt geregistreerd voor fiscale verantwoording (ZZP)
 • BTW nummer – wordt geregistreerd voor fiscale verantwoording (ZZP)

Vrijwilligers:

 • IBAN – voor uitbetaling declaraties en kostenvergoedingen
Download Brochures
Compleet                          Muziek                          
    
Klik op de afbeelding om de betreffende brochure op te slaan op uw computer, tablet of telefoon.
 
Met dank aan onze Partners:
Daatzelaar: www.daatzelaar.biketotaal.nl
Gemeente Gooise Meren: https://gooisemeren.nl/
Gooi TV: https://www.gooitv.nl/
MTH Accountantshttps://www.mth.nl/vestigingen/bussum/
RABO Bankhttps://www.rabobank.nl/lokale-bank/gooi-en-vechtstreek/
SAS Analytics and Solutions: www.sas.com/nl
Spant!: https://www.spant.org/